The New York Times Ấn Tượng Với Các Tuyến Cáp Treo Kỷ Lục Thế Giới Tại Việt Nam

Việt Nam, một điểm đến du lịch đang trải qua một sự biến đổi đầy [...]