Làng Cù Lần là một trong 50 địa điểm du lịch Đà Lạt đẹp và nổi tiếng đáng đến nhất trong năm 2023

Làng được công ty GBQ đầu tư và phát triển thành khu du lịch phục [...]